ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1: Toepassingsgebied

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het contract tot reisorganisatie zoals verstaan onder de tot regeling van het Contract tot Reisorganisatie en Reisbemiddeling. Onverminderd de bepalingen van het gemeen recht zijn op de contracten tot reisbemiddeling de specifieke bepalingen van bovenvermelde wet van toepassing.

Artikel 2: Promotie en aanbod

 1. De gegevens op de website http://onehappyyogatravel.com binden Adriana Stan, tenzij:
  1. wijzigingen in deze gegevens duidelijk, schriftelijk en vóór een boeking ter kennis van de reiziger zijn gebracht;
  2. er zich naderhand wijzigingen voordoen ingevolge een schriftelijk akkoord tussen partijen bij de boeking.
 2. Adriana Stan kan genoodzaakt zijn een bepaald aanbod tijdelijk of blijvend te schrappen.
 3. Het aanbod op de website geldt steeds tot uitputting.

Artikel 3: Informatie vanwege Adriana Stan

Adriana Stan is verplicht:

 1. vóór het sluiten van de boeking aan de reizigers schriftelijk mede te delen:
  1. de algemene informatie betreffende paspoorten en visa en de formaliteiten op gebied van gezondheidszorg die voor de reis en verblijf noodzakelijk zijn, opdat de reizigers de nodige documenten zouden kunnen in orde brengen. Reizigers van niet- Belgische nationaliteit doen er goed aan bij de bevoegde instanties te informeren welke formaliteiten zij moeten vervullen;
  2. informatie over het aangaan en de inhoud van een annulatie-, reis- en/of bijstandsverzekering.
 2. ten laatste 7 kalenderdagen voor de vertrekdatum, volgende inlichtingen aan de reizigers schriftelijk te verstrekken:
  1. naam, adres en telefoonnummer van hetzij de plaatselijke vertegenwoordiging van Adriana Stan, hetzij de plaatselijke instanties die de reiziger bij moeilijkheden kunnen helpen, hetzij rechtstreeks Adriana Stan
  2. De in het vorige lid vermelde termijn van 7 kalenderdagen is niet van toepassing in geval van laattijdig gesloten contract.

Artikel 4: Informatie vanwege de reiziger

De reiziger moet aan Adriana Stan alle nuttige inlichtingen verstrekken die hem uitdrukkelijk gevraagd worden. Wanneer de reiziger verkeerde inlichtingen verstrekt en dit tot extra kosten leidt voor Adriana Stan, mogen die kosten in rekening worden gebracht.

Artikel 5: Totstandkomen van het contract/de boeking

 1. Bij het boeken van de reis is Adriana Stan ertoe gehouden een bestelbon/confirmatie e-mail aan de reiziger te overhandigen conform de wet.
 2. Het contract/de boeking tot reisorganisatie ontstaat op het ogenblik dat de reiziger, al dan niet door tussenkomst van de voor hem optredende reisbemiddelaar, van Adriana Stan de schriftelijke bevestiging van de geboekte reis ontvangt.
 3. Wijkt de inhoud van de bestelbon/confirmatie e-mail af van die van de reisbevestiging of gebeurt de bevestiging niet binnen uiterlijk 21 dagen na het aanvaarden van de bestelbon/confirmatie e-mail, dan mag de reiziger ervan uitgaan dat de reis niet werd geboekt en heeft de reiziger recht op de onmiddellijke terugbetaling van alle reeds betaalde bedragen.

Artikel 6: Prijs van de reis

 1. De in de bestelbon overeengekomen prijs is vast en alle overeengekomen diensten zijn inbegrepen, onder voorbehoud van een kennelijke materiële vergissing.

Artikel 7: Betaling van de reissom

 1. Behalve in het geval van verhuring of indien uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen, betaalt de reiziger, bij de aanvaarding van de bestelbon/confirmatie e-mail, de totale reissom als voorschot, met een minimum van 40% van de totale reissom, indien dit uitzonderlijk zo zou zijn afgesproken met Adriana Stan.
 2. Behalve indien op de bestelbon/confirmatie e-mail anders wordt overeengekomen, betaalt de reiziger het saldo uiterlijk 21 dagen na aanvaarding van de bestelbon/confirmatie e-mail.
 3. Boekt de reiziger minder dan 1 maand vóór vertrekdatum, dan moet hij de totale reissom onmiddellijk betalen.

Artikel 8: Overdraagbaarheid van de boeking

 1. De reiziger kan, vóór de aanvang van de reis, zijn reis overdragen aan een derde, die wel moet voldoen aan alle voorwaarden van het contract/de boeking tot Adriana Stan. De overdrager dient tijdig vóór het vertrek Adriana Stan en, in voorkomend geval, de reisbemiddelaar, van deze overdracht op de hoogte te brengen.
 2. De overdragende reiziger en de overnemer zijn hoofdelijk gehouden tot de betaling van de totaalprijs van de reis en de kosten van de overdracht.

Artikel 9: Andere wijzigingen door de reiziger

Vraagt de reiziger om een andere wijziging, dan mag Adriana Stan alle kosten aanrekenen die daardoor worden veroorzaakt.

 Artikel 10: Wijziging door de reisorganisator vóór de afreis

 1. Indien, vóór de aanvang van de reis, één van de wezenlijke punten van het contract niet kan worden uitgevoerd, dient Adriana Stan de reiziger zo spoedig mogelijk, en in elk geval vóór de afreis, daarvan op de hoogte te brengen en hem in te lichten over de mogelijkheid het contract te verbreken zonder kosten, tenzij hij de door Adriana Stan voorgestelde wijziging aanvaardt.
 2. De reiziger dient zo spoedig mogelijk, en in elk geval vóór de afreis, de reisbemiddelaar of Adriana Stan van zijn beslissing in kennis te stellen.
 3. Zo de reiziger de wijziging aanvaardt, dient er een nieuw contract of een bijvoegsel bij het contract te worden opgesteld waarin de aangebrachte wijzigingen en de invloed daarvan op de prijs worden meegedeeld.
 4. Zo de reiziger de wijziging niet aanvaardt, mag hij de toepassing vragen van artikel 11.

Artikel 11: Verbreking door Adriana Stan vóór afreis

 1. Indien Adriana Stan, vóór de aanvang van de reis, het contract verbreekt wegens een niet aan de reiziger toe te kennen omstandigheid, heeft de reiziger de keuze tussen:
  1. ofwel de aanvaarding van een nieuw aanbod van een reis van gelijke of betere kwaliteit, zonder dat hij een supplement dient te betalen: zo de reis die ter vervanging wordt aangeboden van mindere kwaliteit is, moet Adriana Stan het verschil in prijs zo spoedig mogelijk terugbetalen;
  2. ofwel de terugbetaling, zo spoedig mogelijk, van alle door hem op grond van het contract betaalde bedragen.
 2. De reiziger kan eveneens, in voorkomend geval, aanspraak maken op een schadeloosstelling voor het niet-uitvoeren van het contract, tenzij:
  1. de reisorganisator de reis annuleert omdat het minimum aantal reizigers, voorzien in het contract en nodig voor de uitvoering van de reis, niet werd bereikt en de reiziger, binnen de in het contract voorziene termijn en ten minste 15 kalenderdagen vóór de vertrekdatum hiervan schriftelijk op de hoogte werd gebracht;
  2. de annulering het gevolg is van overmacht, waaronder overboeken niet is inbegrepen. Onder overmacht wordt verstaan abnormale en onvoorzienbare omstandigheden die onafhankelijk zijn van de wil van diegene die zich erop beroept en waarvan de gevolgen ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden.

Artikel 12: Gehele of gedeeltelijke niet-uitvoering van de reis

 1. Indien tijdens de reis blijkt dat een belangrijk deel van de diensten waarop het contract/de boeking betrekking heeft, niet zal kunnen worden uitgevoerd, neemt Adriana Stan alle nodige maatregelen om de reiziger passende en kosteloze alternatieven aan te bieden met het oog op de voortzetting van de reis.
 2. Zo er een verschil is tussen de voorgenomen en de daadwerkelijk verleende diensten, stelt hij de reiziger schadeloos ten belope van dit verschil.

Artikel 13: Verbreking door de reiziger

 1. De reiziger kan te allen tijde het contract geheel of gedeeltelijk verbreken. Indien de reiziger het contract verbreekt wegens een aan hem toe te rekenen omstandigheid, vergoedt hij de schade die Adriana Stan lijdt ten gevolge van de verbreking. De schadevergoeding kan forfaitair bepaald worden en ten hoogste eenmaal de prijs van de reis bedragen.
 2. Voorwaarden tot verbreking door de reiziger:
  • De reiziger betaalt Adriana Stan een verbrekingsvergoeding van €25 indien de verbreking plaatsvindt tot 2,5 maanden voor afreis. Met andere woorden, Adriana Stan mag €25 per boeking inhouden van de terug te storten bedragen, indien de reiziger reeds had betaald. Indien de reiziger de reis nog niet betaald had, omdat dit uitzonderlijk zo werd afgesproken, dient de reiziger het bedrag van de verbrekingsvergoeding naar Adriana Stan over te maken.
  • De reiziger betaalt Adriana Stan een verbrekingsvergoeding gelijk aan 50% van de waarde van de geboekte reis, wanneer de verbreking plaatsvindt tussen 2,5 maanden voor afreis en 1 maand voor afreis. Met andere woorden, Adriana Stan dient enkel 50% van de reeds betaalde bedragen (indien de reiziger reeds betaald had), terug te storten aan de reiziger. Indien de reiziger de reis nog niet betaald had, omdat dit uitzonderlijk zo werd afgesproken, dient de reiziger het bedrag van de verbrekingsvergoeding naar Adriana Stan over te maken.
  • De reiziger betaalt Adriana Stan een verbrekingsvergoeding gelijk aan 100% van de waarde van de geboekte reis, wanneer de verbreking plaatsvindt 1 maand voor vertrek of korter. Met andere woorden, Adriana Stan dient geen van de reeds betaalde bedragen (indien de reiziger reeds betaald had) terug te storten aan de reiziger. Indien de reiziger de reis nog niet betaald had, omdat dit uitzonderlijk zo werd afgesproken, dient de reiziger het bedrag van de verbrekingsvergoeding naar Adriana Stan over te maken.

Artikel 14: Aansprakelijkheid van Adriana Stan

 1. Adriana Stan is aansprakelijk voor de goede uitvoering van het contract/de boeking, overeenkomstig de verwachtingen die de reiziger op grond van de bepalingen van het contract/de boeking redelijkerwijs mag hebben, en voor de uit het contract/de boeking voortvloeiende verplichtingen, ongeacht of deze verplichtingen zijn uit te voeren door hemzelf dan wel door andere verstrekkers van diensten en zulks onverminderd het recht van Adriana Stan om deze andere verstrekkers van diensten aan te spreken.
 2. Adriana Stan is voor de daden van nalatigheid van zijn aangestelden en vertegenwoordigers, handelend in de uitoefening van hun functie, niet aansprakelijk.
 3. Adriana Stan is enkel verantwoordelijk haar eigen daden van nalatigheid.
 4. Indien een internationaal verdrag van toepassing is op een in het reiscontract inbegrepen dienst, wordt, in voorkomend geval, de aansprakelijkheid van Adriana Stan overeenkomstig dat verdrag uitgesloten of beperkt.
 5. Voor zover Adriana Stan niet zelf de in het reiscontract voorziene diensten verleent, wordt haar aansprakelijkheid voor stoffelijke schade en de vergoeding van de derving van het reisgenot samen beperkt tot eenmaal de reissom.
 6. Voor het overige zijn de artikels 18 en 19 van de in artikel 1 genoemde wetvan toepassing.

Artikel 15: Aansprakelijkheid van de reiziger

De reiziger is aansprakelijk voor de schade die Adriana Stan, haar personeel of haar vertegenwoordigers door zijn fout oplopen, alsook wanneer hij zijn contractuele verplichtingen niet is nagekomen. De fout wordt volgens het normale gedrag van een reiziger beoordeeld.

De reiziger is tevens verantwoordelijk om een eigen annulatie- en reisverzekering te hebben of te nemen. De reiziger is zelf verantwoordelijk voor zijn eigen daden en de gevolgen van zijn daden of die van minderjarigen die onder zijn verantwoordelijkheid meereizen. De reiziger neemt op eigen risico deel aan alle door Adriana Stan georganiseerde activiteiten, waardoor geen van de schade als gevolg van deelname op Adriana Stan kan verhaald worden.

De reiziger is zelf verantwoordelijk voor de gevolgen van niet de volledig gevraagde of onjuiste informatie aan Adriana Stan door te geven.

De reiziger is zelf verantwoordelijk om tot op de plaats waar de uitvoering van het contract/de boeking plaatsvindt en zelf in zijn transport te voorzien, tenzij dit uitdrukkelijk anders is overeengekomen in het contract/de boeking.

Artikel 16: Klachtenregeling

 1. Vóór de afreis:
  1. Klachten vóór het reiscontract/de boeking wordt uitgevoerd, moet de reiziger zo snel mogelijk per aangetekend schrijven of tegen ontvangstbewijs indienen bij Adriana Stan.
 2. Tijdens de reis:
  1. Klachten tijdens de uitvoering van het contract/de boeking moet de reiziger zo spoedig mogelijk ter plaatse, op een gepaste en bewijskrachtige manier, melden, zodat naar een oplossing kan worden gezocht. Daarvoor moet hij zich – in deze volgorde – wenden tot een vertegenwoordiger van Adriana Stan, of een vertegenwoordiger van de reisbemiddelaar of rechtstreeks tot de reisbemiddelaar, of ten slotte rechtstreeks tot Adriana Stan.
 3. Na de reis:
  1. Werd een klacht ter plaatse niet bevredigend opgelost of kon de reiziger onmogelijk ter plaatse een klacht formuleren, dan moet hij uiterlijk één maand na het einde van de reisovereenkomst bij de reisbemiddelaar of anders bij Adriana Stan per aangetekend schrijven of tegen ontvangstbewijs een klacht indienen.

Artikel 17: Geschillencommissie Reizen

 1. Er ontstaat een “geschil” wanneer een klacht niet in der minne kan worden opgelost, of niet is opgelost binnen 4 maanden vanaf het einde van het reiscontract, of vanaf de geplande vertrekdatum, indien het reiscontract nooit werd uitgevoerd.
 2. Elk geschil gerezen na het sluiten van het onderhavig contract, over dit contract en waarbij de reiziger betrokken is, kan op verzoek van de eisende partij worden behandeld door de Geschillencommissie Reizen VZW, dit met uitzondering van geschillen over lichamelijke letsels. Is de gedaagde partij echter een consument, dan heeft deze het recht om zich tegen de behandeling van het geschil voor de Geschillencommissie te verzetten. Hiertoe dient hij binnen een termijn van 15 kalenderdagen vanaf de kennisgeving van de inleiding van de zaak aan de gedaagde, schriftelijk (aangetekend) het secretariaat van de Geschillencommissie op de hoogte te brengen dat hij de zaak niet door de Geschillencommissie wenst te laten behandelen.
 3. De behandeling en de uitspraak gebeuren overeenkomstig het Geschillenreglement en de bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek inzake arbitrage (art. 1676 tot en met 1723). De uitspraak is bindend voor de partijen, zonder mogelijkheid van beroep. Voor de behandeling van een geschil is een vergoeding verschuldigd zoals bepaald in het Geschillenreglement.
 4. Het gebruik van deze algemene voorwaarden houdt de aanvaarding in van alle reglementen en beslissingen, bepaald door de Geschillencommissie Reizen vzw, inzonderheid het Geschillenreglement.
 5. Het adres van de Geschillencommissie Reizen vzw is Koning Albert II – laan, 16 – 1000 Brussel.

Artikel 18: Aanvaarding van de Algemene Voorwaarden

Indien de reiziger niet akkoord is met de Algemene Voorwaarden en hij als gevolg graag afziet van de reis/de boeking, moet hij binnen de 5 werkdagen na het ontvangen van de Algemene Voorwaarden, dit aan Adriana Stan per e-mail of per schrijven meedelen.

De algemene voorwaarden worden vermeld bij elke yoga reis. Wanneer iemand boekt, wordt er verondersteld akkoord te zijn gegaan met de algemene voorwaarden. De klant heeft alsnog 5 werkdagen tijd om af te zien van de boeking, wanneer hij besluit niet akkoord te gaan met de algemene voorwaarden.

Een stilzwijgen wordt aanzien als het aanvaarden van de Algemene Voorwaarden.